ผลการดำเนินงาน กองช่าง อบต.ห้วยไผ่

ผลการดำเนินงาน

กองช่าง อบต.ห้วยไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านตามุย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ซ่อมแซมประปา บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10

ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บ้านท่าล้ง, บ้านกุ่ม, บ้านหนองผือน้อย

ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างถนนบริเวณบ้านห้วยหมาก หมู่ 2

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10

ล้างถังน้ำประปา บ้านหนองฆ้อง หมู่ 6

ทำความสะอาดคลองระบายน้ำ บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ 9

ล้างถังประปาวัดสว่างเวฬุวัน บ้านห้วยไผ่ หมู่ 1

ซ่อมแซมถนน บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ 9

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10

ซ่อมแซมถนน บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ 9 วันที่ 25-11-2562


งบประมาณ พ.ศ.2564


ผลการดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุ่ม หมู่ 6 

ล้างถังประปาวัดสว่างเวฬุวัน บ้านห้วยไผ่ หมู่ 1