คู่มือประชาชน

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การจดทะเบียนพานิชย์(เลิกประกอบพานิชยกิจ)

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา...

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

ข้อบังคับตำบล สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไผ่ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2554

ข้อบังคับ อบต.ห้วยไผ่ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554

แบบคำขอรับ หนังสือรับรองการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

แบบฟอร์มใบสมัครเด็กเล็ก

การขออนุญาตก่อสร้าง กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

อำนาจหน้าที่ ขององค์การบรหารสวนตำบล.pdf