แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ

 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

ประกาศกำหนดจรธรรม2562 Page 01

ประกาศกำหนดจรธรรม2562 Page 02

Scan2563-08-10 1542461 compressed Page 1

Scan2563-08-10 1542461 compressed Page 2

Scan2563-08-10 1542461 compressed Page 3

Scan2563-08-10 1542461 compressed Page 4

ประกาศกำหนดจริธรรมของข้าราชการ อบต.ห้วยไผ่ 2562.pdf


รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1

234

 

5