ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศใชขอบญญตงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561

2.ใบแทรกสารบญ.pdf

1.คำแถลง งบประมาณ 61.pdf

3.คำแถลงงบประมาณรายรบ.pdf

4.คำแถลงงบประมาณรายจาย.pdf

5.บนทกหลกการและเหตผล.pdf

6.รายจายตามแผนงาน.pdf

7.ขอบญญตงบประมาณรายจาย 2561.pdf

8.รายงานประมาณการราบรย.pdf

9.รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ.pdf

10.รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป.pdf