รายงานผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานกองทุน สปสช.ตำบลห้วยไผ่ โรงเรยนบ้านกุ่ม_compressed.pdf

รายงานผลกองทุน สปสช.ตำบลห้วยไผ่ ศพด.หนองผือน้อย.pdf

รายงานผลกองทุน สปสช.ตำบลห้วยไผ่ ศพด.ห้วยไผ่.pdf

รายงานผลกองทุน สปสช.ตำบลห้วยไผ่ ศพด.ห้วยไผ่.pdf

โครงการดูแลใส่ใจ ห่วงใยหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด.pdf

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่.pdf

โครงการพัฒนาศักยภาพ พ่อ แม่ ส่งเสริมพัฒนา.pdf

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อสถานบริการ.pdf

โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ.pdf

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ป.pdf